Miesięczne archiwum: Czerwiec 2014

do wolności powołani

biblia (Mini)
Bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia.
Tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału,
ale służcie jedni drugim w miłości.
List do Galacjan 5,13


W liście do Galacjan często spotykamy pojęcia: „wolność” i „wolny”. Chodzi tu rzeczywiście o chrześcijańską wolność. Jakie jest w takim razie przesłanie tych wierszy z Nowego Testamentu?

Człowiek wierzący, który przed nawróceniem był niewolnikiem swoich pożądliwości i znajdował się pod panowaniem szatana, świata i grzechu, teraz jest od tego wszystkiego uwolniony. On chce podążać za Panem Jezusem i spełniać Jego wolę. Chrześcijańska wolność nie oznacza, że można żyć według własnego, dalekiego od doskonałości uznania.

Mając tę wolność, jesteśmy jednak zagrożeni dwoma niebezpieczeństwami: podporządkowaniem się zakazom i nakazom prawa zakonu lub też korzystaniem z opacznie pojmowanej, swawolnej „pseudo wolności”. Ścisłe przestrzeganie reguł zakonu powoduje rzekomy wzrost poczucia własnej wartości. Tak było u Galacjan w odniesieniu do zakonu. Bóg dał to prawo jednak w innym celu – żeby przekonać ludzi o ich grzeszności. Nasza grzeszna natura dąży jednak do wykorzystania tych przykazań, aby wykazać się przed Bogiem naszymi „osiągnięciami” – wyrafinowanym pozorem prawości.

Drugie niebezpieczeństwo polega na tym, że nasza stara natura może wykorzystywać darowaną nam przez Boga wolność jako przyzwolenie na popełnianie grzechów. Kiedy czujność chrześcijan zostanie uśpiona, gdy postępują oni według własnej woli i w tym stanie zostaną opanowani chęcią korzystania ze świeckich przyjemności, usprawiedliwiają się: „Przecież jesteśmy wolni, nie jesteśmy pod zakonem”. W rzeczywistości, przyjmując taką postawę, nie naśladują Pana Jezusa i nie podporządkowują się Jego woli, lecz własnym, choć obcym ich nowej naturze dążeniom!