Miesięczne archiwum: Kwiecień 2015

Aleście obmyci, uświęceni, i usprawiedliwieni

biblia (Mini)
Aleście obmyci, uświęceni, i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w Duchu Boga naszego.

1. List do Koryntian 6,11

 

Występujące obok zrodzenia na nowo uświęcenie prowadzi nas jednak jeszcze znacznie dalej. O ile poprzez obmycie jesteśmy odłączeni od nieczystości ciała, to poprzez uświęcenie zostajemy odłączeni na wyłączną własność dla Boga. Inne miejsca w Piśmie (Jana 17,19 i 1Tes. 5,23), mówią o postępującym uświęceniu, w którym to wierzący coraz bardziej poświęca się sprawom Bożym. Tu jednak mowa jest o odosobnieniu w pełnym tego słowa znaczeniu – o tym czytamy też w Liście do Hebrajczyków 10,10: Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze.

Obrazowo można przedstawić to tak: kamień, wydobyty raz z kamieniołomu, jest od tej pory już na zawsze odłączony od złoża, z którego pochodzi – pomimo, że może być jeszcze obrabiany i ciosany, aby jego kształt stał się stosownym do zamiarów mistrza. Poprzez usprawiedliwienie dusza zostaje uwolniona od oskarżeń przed Bogiem. Podstawą tego usprawiedliwienia jest wyłącznie samo dzieło Chrystusa. Poprzez Ducha Świętego te wzniosłe prawdy stały się naszą własnością. Posiadamy nową naturę, jesteśmy odłączeni dla Boga i usprawiedliwieni – oczyszczeni z zarzutów za winy spowodowane naszą grzesznością. Dlatego na koniec apostoł przypomina nam, że nasze ciała należą do Pana. Pouczenia te zamyka słowami, które chciejmy wziąć sobie głęboko do serca:

Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych? Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. (1Kor.6,20)