abyście postępowali jak przystoi

biblia (Mini)

Napominam was tedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali jak przystoi na powołanie wasze.
List do Efezjan 4,1

 

Bóg nie jest obojętny na nasze zachowanie, dlatego też jako ludzie wierzący jesteśmy napominani, aby godnie postępować. W pierwszym Liście do Tesaloniczan 2,12 apostoł wzywa nas, abyśmy prowadzili życie godne Boga, który powołał nas do swojej chwały.

Czy w codziennym życiu, w kontaktach z innymi ludźmi zachowujemy się jak dzieci rodziny Bożej? Jakże smutne jest, kiedy Bóg jest znieważany przez niegodne życie kogoś spośród swoich dzieci!

W Liście do Kolosan 1,10 jest mowa o postępowaniu w sposób godny Pana. Życie człowieka idącego w ślad za Panem Jezusem powinno cechować się duchowym wzrostem i przynoszeniem owocu. Życie godne Pana nie może mieć cech samowoli, lecz winno charakteryzować się posłuszeństwem i podporządkowaniem Słowu Bożemu. Niech życie wasze będzie godne ewangelii Chrystusowej (Fil.1,27). Godne życie wierzącego odnosi się nie tylko do odpowiedzialności za osobiste postępowanie, lecz jest także jednocześnie głoszeniem radosnej wieści o zbawieniu w Chrystusie, którą z wiarą przyjęliśmy.

Powstaje pytanie: Czy jest w naszym życiu widoczne, że posiadamy pokój z Bogiem i odpuszczenie grzechów? Czy żyjemy jako ci, którzy nie pozostają w niewoli grzechu i stali się sługami Boga?

Zacytowany werset wspomina o naszym powołaniu. Jako wierzący jesteśmy związani ze sobą i z Panem Jezusem w niebie. Wspólnie tworzymy Jego Zgromadzenie. Wprawdzie żyjemy jeszcze na ziemi, lecz właściwym miejscem zamieszkania Zgromadzenia (Kościoła) jest niebo. Jesteśmy powołani do urzeczywistniania tych prawd i do odzwierciedlania w naszym życiu cech Pana Jezusa.