ale serce ich daleko

Lud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie. Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. Upamiętajcie się i wierzcie ewangelii.
Ewangelia Marka 7,6-7 i 1,15

 

Czy człowiek, który chce zbliżyć się do Boga, musi zatracić swą indywidualną osobowość, poddać się religijnym formułom, tkwić w religii której sam nie wybrał i która tak właściwie jest religią jego rodziców, bądź zaakceptować bezkrytycznie zasady sekty, której staje się członkiem?

Sam Jezus Chrystus wypowiadał się bardzo wyraźnie przeciwko wszelkim utartym formułom i tradycjom. Zarzucał religijnym przewodnikom w Izraelu, że przez swoje postępowanie i religijną postawę, oddalają ludzi od Boga. Czyż Bóg, Stwórca człowieka, miałby negować różnorodność odczuć, charakterów i zdolności stworzonych przez siebie istot? Bóg nie występuje przeciwko człowiekowi, lecz przeciwko złym związkom lub zasadom poprzez które w grzech się uwikłał.

Każdy człowiek może więc przyjść do Boga takim, jakim jest, i to nie w celu znalezienia przy Nim powierzchownych religijnych reguł, lecz by posiąść żywą społeczność z Nim samym. Wiara chrześcijanina nie jest zbiorem sztywnych zasad, twierdzeń, kultów, obrzędów liturgii czy rytuałów; opiera się ona raczej na objawieniu Bożych zamysłów i Bożej woli w stosunku do niego samego. Źródłem tego objawienia jest przede wszystkim życie, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, który przyszedł po to, abyśmy mogli poznać jakim jest Bóg i jak wielką pała do nas miłością. Wszelkie formuły religijne zabijają wewnętrzne życie wiary, z drugiej zaś strony, szczera i żywa wiara w Pana Jezusa Chrystusa jest najlepszym zabezpieczeniem przed zabójczym działaniem religii. Dar żywej wiary i jego przywileje są oferowane przez Boga każdemu za darmo.

Wiara nie ma nic wspólnego z naiwnością i łatwowiernością. Każdy wierzący opiera się na tym, co mówi Bóg na kartach Biblii, ponieważ rozpoznaje w niej Słowo prawdziwego Boga. Żywa wiara nie zna też przesądów ani wątpliwości, a jej naczelną cechą jest niewymuszone posłuszeństwo wobec woli Bożej.