banalne?

biblia (Mini)

Uwierz w Pana Jezusa,
a będziesz zbawiony.

Dzieje Apostolskie 16,31

 

Czasami słyszy się słowa:
„Wy chrześcijanie twierdzicie, że aby zostać zbawionym, wystarczy uwierzyć w Jezusa Chrystusa. Czy to nie za banalne? Załóżmy, że naprawdę wierzę. Co wtedy?”

Na takie pytanie odpowiedzmy najpierw samym Słowem Bożym, które mówi: Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny (Jana 3,16). Następnie dodajmy do tej klarownej wypowiedzi Pisma Świętego jeszcze jedno niezwykle istotne pytanie:
„Czy Ty, który twierdzisz, że to Boże wezwanie jest tak banalne, rzeczywiście sam za nim poszedłeś? Czy naprawdę przyszedłeś już w wierze do Chrystusa?”

Jeżeli nie, obarczasz siebie ciężką winą, jaka spoczywa na każdym człowieku, który nie uczynił czegoś tak prostego i lekceważy to klarowne wymaganie Boga!
Uwierzyć w Pana Jezusa nie oznacza tylko uwierzyć w Jego egzystencję, w to że istnieje Bóg. Nie o tym mówi Słowo Boże. Chodzi tu o zasadniczo inną wiarę – o to, by uwierzyć w Niego jako w Syna Bożego, który jako człowiek przyszedł na ziemię, umarł i zmartwychwstał, a obecnie znajduje się w chwale po prawicy Boga. Taka wiara zawiera w sobie uznanie tego, że ze względu na nasze – w tym i Twoje – życie, On MUSIAŁ ponieść zastępczą śmierć na krzyżu i wykonać niebanalne – och, jakże daleko więcej! – niepojęte dzieło zbawienia. Musisz przyjąć Go całym sercem (Dz.8,37) jako swojego osobistego Zbawiciela. Wszyscy, którzy to czynią, uznają, że są osobiście winni wobec Boga i sami nigdy nie byliby w stanie ujść przed Jego sprawiedliwym sądem.

Prawdziwa wiara wyraża się bardziej wiarą Bogu – Jego Słowu niż wiarą w Boga – w Jego egzystencję. Ta wiara i zaufanie zawsze idą w parze. Kto wierzy w Chrystusa, powierza Mu się całkowicie w szczerej ufności i przekazuje Mu ster swojego życia. Stąd też prawdziwy chrześcijanin nie będzie lekkomyślnie czynił swej własnej woli, lecz motywowany wdzięcznością będzie wypełniał Słowo Boże i służył Chrystusowi, swemu Panu, który oddał za niego swe święte i drogocenne życie.