Boża łaska

biblia (Mini)
A Bóg wszelkiej łaski, który nas powołał do wiecznej chwały swojej w Chrystusie Jezusie, gdy maluczko ucierpicie, ten niech was doskonałymi uczyni, utwierdzi, umocni i ugruntuje.

1. List Piotra 5,10

 

Jezus Chrystus, Syn Boży, objawił nam Bożą łaskę, żyjąc jako człowiek na tej ziemi i umierając na krzyżu.

A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas (…)
pełne łaski i prawdy
(J.1,14)

Objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi (Tyt.2,11).

Jeśli wyznaliśmy Bogu nasze grzechy i uwierzyliśmy w Pana Jezusa, osobiście doświadczyliśmy tej łaski. Bóg uwolnił nas od wszelkiej winy i uczynił nas swoimi dziećmi, to największy Boży dar i Boża łaska:

Łaską zbawieni jesteście przez wiarę (Ef.2,8).

Teraz Jego łaska jest do naszej dyspozycji na każdym kroku wiary w drodze do wiecznej wspaniałości. W każdej sytuacji Bóg okazuje nam swoją przychylność, choć na nią nie zasłużyliśmy. Nasz dzisiejszy werset pokazuje nam, jak wygląda to w praktyce:

– Czyni nas doskonałymi. Działa w nas, aby nasze zachowanie coraz bardziej odpowiadało stanowisku, jakie otrzymaliśmy w Jezusie Chrystusie.
– Utwierdza nas. Przez swoje Słowo daje nam stabilność we wierze. Podczas czytania Biblii otwiera nasze oczy na swoją wierność i pewność podarowanego nam zbawienia.
– Umacnia nas. Przez swojego Ducha udziela nam siły, abyśmy potrafili zastosowywać wskazówki Jego Słowa w naszym praktycznym życiu.
– Ugruntowuje nas. Przez urzeczywistnianie biblijnych prawd, otrzymujemy fundament wiary, którego nie mogą wzruszyć żadne życiowe sztormy i burze.