Boże dzieło

Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował, i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem.
List do Efezjan 2,4-5

 

Drugi rozdział Listu do Efezjan rozpoczyna się opisem naszego duchowego stanu jako ludzi. Dla Boga jesteśmy duchowo martwi i nie możemy mieć z Nim żadnej relacji. Powodem tego są nasze grzechy, które nas od Niego oddzieliły.
Jednak apostoł Paweł nie poprzestaje na tym, ale kontynuuje: Ale Bóg…. Wszechmogący Stwórca zapragnął wyratować nas z naszej beznadziejnej sytuacji i zaczął działać, a kierowała Nim wyłącznie miłość! Dlatego posłał na ziemię swojego jedynego, umiłowanego Syna, aby umarł za nasze winy.

Tylko dzięki temu dziełu dokonanemu na krzyżu Golgoty, święty i sprawiedliwy Bóg mógł okazać nam miłosierdzie. Jeśli pragniemy je otrzymać, musimy uznać nasz zgubiony stan i przyjść przed Boże oblicze wyznając nasze grzechy. Tylko On może nam je przebaczyć i podarować nowe, wieczne życie.

Gdy to uczynimy, nie będziemy więcej umarli dla Boga, ale ożywieni wraz z Chrystusem. Naszym udziałem stanie się takie samo życie, jakie ma zmartwychwstały Jezus Chrystus. Będziemy także posiadać żywą społeczność z Bogiem jako naszym osobistym, niebiańskim Ojcem.

Spoglądając wstecz na nasze dotychczasowe życie stwierdzimy z głębokim zdumieniem, jak wielka jest Jego miłość! Mimo naszych grzechów, On uczynił dla nas tak wiele i dzięki swojej przemożnej łasce wyratował nas od wiecznej śmierci!