być dobrym mężem

Podobnie wy, mężowie, postępujcie z nimi z wyrozumiałością [dosł. mieszkajcie z nimi umiejętnie, BG] jako ze słabszym rodzajem niewieścim i okazujcie im cześć, skoro i one są dziedziczkami łaski żywota, aby modlitwy wasze nie doznały przeszkody.
1. List Piotra 3,7

 

Mężowie mają za zadanie urzeczywistniać w małżeństwie również i to, co Słowo Boże nazywa królewskim kapłaństwem.

Najpierw apostoł mówi: Mieszkajcie z nimi…. Innymi słowy, przebywajcie ze swoimi żonami tak często, jak to tylko możliwe. Mężowie nie powinni przebywać poza domem, jeżdżąc z jednego miejsca w inne lub pracując poza miejscem stałego zamieszkania. Są, rzecz jasna, sytuacje, kiedy mąż musi rozstać się z żoną – ze względu na pracę zawodową czy służbę w dziele Pańskim. Tego nie da się uniknąć, ale okres rozstania powinien być jak najkrótszy.

Mieszkać umiejętnie z żoną oznacza również rozpoznać charakter, pragnienia oraz szczególne potrzeby swojej żony i postępować zgodnie z nimi. Kobieta jest słabszym rodzajem, dlatego Bóg oczekuje od mężów, że będą więcej dawali swym żonom niż od nich otrzymywali. Niestety, w praktyce zbyt często jest na odwrót. Co więcej, kobieta ma pewne odczucia właściwe jedynie płci żeńskiej, których mężczyzna nie potrafi do końca pojąć.

Gdy mężowie nie rozumieją swych żon, znajdują się w niebezpieczeństwie, aby je ignorować lub nawet nimi pogardzać. Temu właśnie Pan chce zapobiec, kierując do mężów przez Piotra wyraźne napomnienie: Okazujcie im cześć. Mężowie mają zawsze szanować swe żony i zaraz po Panu przyznawać im w swym sercu i życiu pierwsze miejsce.

Przy wszystkich różnicach między mężczyzną a kobietą, kobiety są w oczach Boga absolutnie jednakowo wartościowe. Widzimy to w wyrażeniu: skoro i one są dziedziczkami łaski żywota. Posiadają to samo życie wieczne i jednakowe możliwości trwania w wiecznej społeczności z Bogiem jak i mężczyźni.

Gdy mężowie źle postępują w małżeństwie, może zdarzyć się, że ich modlitwy – w rodzinie, w zborze czy w życiu osobistym – nie będą wysłuchane. Pokazuje to nam, jak dalekosiężne skutki może mieć postępowanie mężów wobec swych żon.