co to znaczy narodzić się na nowo

biblia (Mini)

Odpowiadając Jezus, rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. 
Ewangelia Jana 3,3


 

Pismo Święte wielokrotnie oświadcza, że aby posiąść życie wieczne, niezbędne jest nowe narodzenie. Jest ono podstawowym miernikiem tego, czy ktoś jest prawdziwym chrześcijaninem, czy jest nim jedynie z nazwy. Decyduje o tym, czy ktoś jest duchowo odrodzonym nowym stworzeniem, czy istotą wciąż pogrążoną w swoich grzechach, na której ciąży Boży gniew z wiecznym wyrokiem Jego potępiającego sądu.

O nieodzownej konieczności spełnienia tego warunku wypowiada się sam Jezus Chrystus w dialogu, jaki prowadzi z Nikodemem (Ewangelia Jana 3,3-7). Jezus wyjaśnia tam, że nie chodzi bynajmniej o ponowne cielesne zrodzenie człowieka, lecz o jego narodzenie się z Ducha Świętego, przez które stanie się nową istotą, wyposażoną w całkowicie nową naturę.Narodzenie się na nowo jest jednorazową, trwałą przemianą duchową, która daje człowiekowi pewność, że wtóra śmierć nie będzie już nigdy miała nad nim swej mocy.

Dokonuje się na skutek działania Słowa Bożego gdyż Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca; I nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed nim, przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę. (Hbr.4,12-13) To właśnie Słowo Boże obnaża nasze grzechy i KAŻDEGO człowieka który chce być zbawiony wprowadza na drogę pokuty – odwrotu od życia w grzechu i osobistego wyznania Bogu wszystkich swoich grzechów, uznania się przed Bogiem winnym i zasługującym na śmierć (Rz.6,23), przy jednoczesnym przyjęciu daru łaski w postaci dzieła krzyża Pana Jezusa wykonanym na Golgocie. Bóg, który widzi tak szczerą skruchę, chętnie przebacza człowiekowi na mocy doskonałego dzieła swego Syna i czyni człowieka duchowo nowym stworzeniem. Takie nowe narodzenie daje człowiekowi zbawienie, przebaczenie osiągnięte za darmo, z łaski przez wiarę. Daje pewność trwałego odpuszczenia grzechów, których Bóg, jak sam zapewnia, nigdy więcej już nie wspomni.

Czy nie chcesz skorzystać z tak wspaniałej Bożej oferty, dostępnej na mocy dzieła Jezusa Chrystusa? Niech jeszcze dziś nastąpi twe nowe narodzenie, jeszcze dziś osiągnij zbawienie twojej udręczonej duszy!