droga do pokoju

biblia (Mini)
I żeby przez niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża jego.
List do Kolosan 1,20

 

Spory pomiędzy ludźmi istnieją od pojawienia się człowieka na ziemi. Zaczęły się poza bramami ogrodu Eden, kiedy Kain ogarnięty zazdrością zabił swego brata Abla. Źródłem tego sporu było to samo, co i dzisiaj – ludzka grzeszna natura. Stąd też po kilku tysiącach lat nie jesteśmy wcale bliżej osiągnięcia pokoju na świecie niż koczownicze plemiona na początku historii ludzkości.

Jak może panować pokój na ziemi między ludźmi, między mężem a żoną, między bratem a bratem oraz między narodami, skoro ludzie nie mają pokoju z Bogiem?

Bóg nigdy nie był wrogiem człowieka, ale człowiek stał się Jego wrogiem, wybierając drogę według własnej woli. Kiedy Adam zwiedziony przez szatana odpadł od Boga z powodu nieposłuszeństwa, wtedy powstała wielka przepaść między Bogiem, a Jego stworzeniem.
Aby tę przepaść usunąć, przyszedł Pan Jezus, Boży Syn, na tę ziemię i w nasze miejsce umarł na krzyżu. Tam dokonał przebłagania za nasze grzechy, aby pojednać z Bogiem zgubionego człowieka. Bóg nie potrzebował pojednania z nami, lecz to my, którzy Go znieważyliśmy naszymi grzechami, musieliśmy pojednać się z Bogiem. Dzieła pojednania dokonał Chrystus na krzyżu Golgoty, tak że dzisiaj każdy, kto szczerze pragnie pokoju z Bogiem, może go otrzymać. Pan Jezus uczynił „pokój przez krew krzyża swego” i wszyscy, którzy Go przyjmą jako swego Pośrednika i Zbawiciela, mogą powiedzieć:

On jest pokojem naszym (Ef. 2,14)