drogi odłączenia od zła (2)

biblia (Mini)

Proszę (…) abyś ich zachował od złego.
Nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata.
Poświęć ich w prawdzie twojej;
słowo twoje jest prawdą.
Ewangelia Jana 17,15-17


Podobnie jak wczoraj, i dzisiaj zastanawiam się nad obecną sytuacją, gdzie wielkie kościoły (religie) ugruntowane na wielowiekowej tradycji, głoszą naukę rozmijającą się ze Słowem Bożym lub nawet będącą z Nim w sprzeczności. Ta wielowiekowa tradycja tych  kościołów bywa wykorzystywana i używana jako jeden z argumentów rzekomo potwierdzających „prawdę” głoszoną w danym nurcie religijnym.  W każdym kościele do którego pójdziemy usłyszymy to samo – że to właśnie oni, ta to ta, a nie inna religia jest tą właściwą, posiadającą jedyne i prawdziwe objawienie. Niestety, ile kościołów tyle „prawd”, interpretacji, kultów, obrzędów itd.
 
Jak w takim razie postąpić w obliczu takiej sytuacji? Kto ma rację? Niemożliwe jest, aby wszystko jednocześnie było słuszne. Prawda może być przecież tylko jedna. Bez wątpienia istnieje właściwa droga. To zupełnie nie możliwe, abyśmy byli skazani na życie w błędzie, ciemności i niepewności. Niech Bogu będzie chwała! Istnieje zawsze właściwa droga, choć jest to ścieżka nieuczęszczana, do której dostępu nie zna sęp i nie wypatrzyło jej oko sokoła. Nie kroczą po niej dzikie zwierzęta, nie stąpa po niej lew. (Joba,28,7-8)
 
A gdzież ona się znajduje? Cóż to za droga? Posłuchajmy Bożej odpowiedzi: Oto bojaźń Pańska, ona jest mądrością, a unikanie złego rozumem (Joba.28,28 )
 
Chciejmy zatem zawsze w bojaźni Pana, w świetle Jego nieomylnego Słowa, z pokorą i w zależności od Niego badać, co jest słuszne w Jego oczach, co jest Jemu miłe, co jest prawdą. Chciejmy przy tym nie opierać się na opinii innych ludzi, teologii, apologetyce, perspektywę nauki głoszonej w tym czy innym kościele, na  swoich własnych myślach i górnolotnych  przemyśleniach, które wydają nam się tak mądre i słuszne, a zwykle okazują się błędne. Miejmy otwarte serca na Boże pouczenia płynące wprost z Jego Słowa – z Biblii! On wskaże nam właściwą drogę! 
 
Jeśli kto chce pełnić wolę jego, ten pozna, 
czy ta nauka jest z Boga…
Ewnagelia Jana 7,17