Duch Święty jest gwarancją

biblia (Mini)

W nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, ewangelię zbawienia waszego, i uwierzyliście w niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej, ku uwielbieniu chwały jego.
List do Efezjan 1,13-14

 

Kolejne błogosławieństwo wypływające z daru Ducha Św. znajdujemy również w Liście do Efezjan (1 rozdział), gdzie czytamy, że jest On rękojmią naszego dziedzictwa. Po raz kolejny spotykamy tu słabo zrozumiałe dla ludzi dzisiejszych czasów wyrażenie: rękojmia.

Wyrażenie to można byłoby zastąpić słowem „zaliczka”. Każdy z nas dobrze wie, co ono oznacza. Załóżmy, że idę do sklepu z zamiarem kupienia mebli, a kosztują one, jak się okazuje, 10 tys. złotych. Mam przy sobie tylko 2 tys., ale koniecznie chcę zarezerwować je dla siebie. Mówię zatem do sprzedawcy: – W takim razie zapłacę 2 tys. jako zaliczkę, a resztę, gdy meble zostaną dostarczone do mojego mieszkania. W ten sposób wiem, że niemożliwe jest, aby ktokolwiek inny przyszedł i je kupił przede mną, nawet gdyby dysponował pełną kwotą.

Tak też Duch Święty jest dla nas pewnego rodzaju zaliczką, rękojmią tego, co otrzymamy w przyszłości. W powyższym wierszu czytamy, że jest On zaliczką na nasze dziedzictwo. W rozdziale 5 Drugiego Listu do Koryntian, myśl ta wyrażona jest ponownie. Tam widzimy Ducha Św. jako rękojmię tego, że w przyszłości nasze ziemskie ciała zostaną zbawione, tzn., że gdy Pan Jezus weźmie nas do siebie, przemieni on nasze ciała w podobieństwo swego uwielbionego ciała. Są to dwie rzeczy, które otrzymamy, gdy Pan Jezus po nas przyjdzie. Po pierwsze, nowe ciało, po drugie zaś nasze dziedzictwo, naszą część – będziemy panować z Nim nad tą ziemią.

Duch Święty jest pewnością tego, że to otrzymamy, zapewnieniem i gwarancją, że tak się stanie. W przypadku pieczęci, Duch Święty jest gwarancją tego, że my należymy do Boga; zaś w przypadku rękojmi – gwarancją tego, że rzeczywiście otrzymamy od Boga to, co On nam obiecał.