gdzie my idziemy po śmierci?

Wszystko idzie na jedno miejsce:
powstało wszystko z prochu
i wszystko do prochu znów wraca.
Kaznodzei Salomona 3.20

 

Pismo Święte naucza, że człowiek składa się z ciała, psychiki i ducha (1Tes.5,23; 1M.2,7). Słowo „duch” (hebr. ruah, neszmah, gr. pneuma) znaczy „oddech”. Ten oddech życia („duch”) powraca do Stwórcy, „który go dał” (Kazn.12,7; Łk.23,46; Dz.7,59). Ciało obraca się w proch (Kazn.12,7), zaś „dusza” (hebr. nefesz, gr. psyche), to po prostu osoba (psychika), na którą składa się: umysł, uczucia i wola: Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia [ruah]. Wtedy stał się człowiek istotą [nefesz] żywą (Rdz.2:7). Księga Kaznodziei Salomona (Koheleta) 3.19-20 podaje: 

Los bowiem synów ludzkich jest ten sam, co i los zwierząt;
los ich jest jeden:
jaka śmierć jednego, taka śmierć drugiego, i oddech życia ten sam.

W niczym więc człowiek nie przewyższa zwierząt,
bo wszystko jest marnością. 
Wszystko idzie na jedno miejsce: 
powstało wszystko z prochu i wszystko do prochu znów wraca.

Śmierć jest odwrotnością procesu stworzenia. Kiedy oddech życia wraca do Boga, ciało zamienia się w pierwiastki ziemi, a psychika (umysł, emocje, wola) zanika. Tak jak człowiek nie istniał przed aktem stworzenia, tak przestaje istnieć po śmierci, dopóki Bóg go nie wskrzesi. Jezus powiedział: To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne. A ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym (J.6,40).

Biblia nie podziela przekonania, że dobrzy ludzie jeszcze przed zmartwychwstaniem idą do nieba i tam sławią Boga. Przeciwnie, mówi: Po śmierci nie pamięta się o Tobie, a w krainie umarłych, któż cię wysławiać będzie? (Ps.6,6); To nie umarli chwalą Pana (Ps.115,17). Pismo Święte uczy, że zbawieni znajdą się w niebie, ale dopiero po zmartwychwstaniu (1Tes.4,15-17; J.14,1-3).

Wczoraj wspomniałem o Szeolu/Hadesie jako miejscu przebywania ludzi po śmierci. Hebrajskie słowo szeol, podobnie jak greckie hades oznacza „cmentarz” lub „grób”.  Wskazuje ono na miejsce spoczynku zmarłych sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Obie grupy oczekują na zmartwychwstanie w grobach.

A co robią zmarli w Szeolu/Hadesie oprócz oczekiwania na zmartwychwstanie?
Jaki jest ich stan?

o tym jutro….