godzien jest ten Baranek

biblia (Mini)

Godzien jest ten Baranek zabity
wziąć moc i bogactwo, i mądrość, i siłę,
i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo.
Księga Objawienia 5,12

 

Dzisiejszy werset ze Słowa Bożego opisuje niebiański chór, wysławiający w podziwie Pana Jezusa dlatego, że był godzien przyjąć moc i bogactwo, i mądrość, i siłę, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo. Każdy z tych atrybutów bywał niejednokrotnie przypisywany człowiekowi, ale niestety nikt nie był godny ich posiadać i właściwie z nich korzystać:

– Król Nebukadnesar otrzymał od Boga wielką moc. Jako władca zabijał bądź pozostawiał przy życiu każdego, kogo chciał. Niestety, swoją moc wykorzystał do tego, aby wszystkich ludzi przywieść do bałwochwalstwa. Nebukadnesar nie był godny tego, co Bóg mu podarował.

– Król Salomon otrzymał od Boga wielkie bogactwo oraz mądrość. Niestety, liczne żony, które posiadał, przywiodły go do oddawania czci bożkom. Także i on nie był godny.

– Samson był obdarzony przez Boga nadzwyczajną siłą. Jednak jak zakończyła się jego historia? Umarł jako niewolnik filistyński, ponieważ dał się uwieść swej kochance. Także on nie był godny.

– Saul posiadał wielką chwałę, gdyż był pierwszym królem Izraela. Jednak zamiast piastować to stanowisko rzetelnie i w posłuszeństwie Bogu, działał samowolnie, szukając własnych korzyści. Saul też nie był godny.

Żaden człowiek nie zasłużył na to, aby otrzymać te atrybuty. Tylko Jezus Chrystus potrafił właściwie ich używać. Zaś w przyszłości Jego moc, bogactwo, mądrość, siła, cześć, chwała oraz błogosławieństwo będą służyć ku wysławieniu Boga oraz błogosławieństwu ludzi.