jesteście listem


Wiadomo przecież, że jesteście listem Chrystusowym.

2. List do Koryntian 3:3

 

Pozyskiwanie ludzi dla Pana Jezusa to nie byle jakie zadanie. Czy aby je móc dobrze wykonywać, trzeba być przede wszystkim dobrym mówcą? Apostoł Paweł mówi przecież: Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy oraz: Wiedząc tedy, co to jest bojaźń Pańska, staramy się przekonywać ludzi (Rz. 10,17; 2 Kor. 5,11).

Być może myślimy podobnie jak Mojżesz: Nie jestem mężem wymownym (2.M.4,10). Jednak Mojżesz nauczył się w bliskości Pana tego, co było mu potrzebne jako przywódcy Izraela. Pan również i nas chce wyposażyć dzisiaj we wszystko, co niezbędne, abyśmy efektywnie mogli składać o Nim świadectwo. Do pozyskiwania dusz nie jest potrzebna przede wszystkim elokwencja, lecz mądrość i kierownictwo BOŻE. Tylko Bóg może wskazać nam właściwą chwilę i sposób, w jaki mamy rozmawiać z ludźmi. Później podsunie nam również stosowne słowa.

Ludzie muszą najpierw zostać przekonani o tym, że są odpowiedzialni przed Bogiem za swoje postępowanie i że jako grzesznicy są winni wobec Niego. Jednak dzisiaj coraz więcej ludzi nie wierzy (lub przynajmniej tak twierdzi) w egzystencję Boga i szatana i nie czyta Biblii. Bojaźń Boża to dla nich całkowicie obce pojęcie. Kto mógłby więc zmienić ich myślenie jak nie tylko Bóg i słowo wypowiedziane pod Jego kierownictwem?

W zacytowanym na początku wersecie Paweł porównuje ewangelię z listem, który napisał w sercach Koryntian. Od tego czasu ich życie uległo tak radykalnej zmianie, że każdy mógł zauważyć, odczytać, co zdziałał w nich Chrystus. Byli żywym „listem Chrystusowym”. Ludzie mogli przeczytać go i zrozumieć nawet bez głoszenia im ewangelii.

Ktoś powiedział trafnie: „Ludzie nie czytają co prawda Biblii, ale czytają nas, wierzących”. Czy nie jest to najlepsza motywacja dla naszego życia wiary? Tak, człowiek mądry zjednuje dusze (por. BT, Przyp. Sal. 11,30).