Łaska Boża

biblia (Mini)

A Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych, sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni, na trwałym postawi gruncie.
1. List Piotra 5,10

 

Jezus Chrystus, prawdziwy Syn Boży, objawił nam łaskę Bożą przez to, że przychodząc na ziemię stał się człowiekiem i umarł na krzyżu. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas (…) pełne łaski i prawdy. Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi” (Jana 1,14; Tyt. 2,11).
Jeśli wyznamy swoje grzechy i uwierzymy w Jezusa Chrystusa, to będziemy mogli osobiście doświadczyć Jego łaski. Bóg wybaczy nam nasze winy i uczyni nas swoimi dziećmi. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę (Efez. 2,8).
Od tego momentu Jego nieskończona łaska będzie nam już zawsze towarzyszyć podczas naszej wędrówki na tej ziemi do celu w wieczności. W każdej sytuacji i w każdym problemie Pan będzie w swojej łasce wstawiał się za nami. Jak wygląda to w praktyce, pokazuje nam dzisiejszy werset z Biblii:

Przysposabia nas (czyni doskonałymi; BG). Bóg działa tak, aby nasze zachowanie odpowiadało stanowisku, które posiadamy w Jezusie Chrystusie.

Utwierdza nas. Przez swoje Słowo On ugruntowuje nas we wierze. W swoim Słowie ukazuje nam swoją wierność, dając nam pewność zbawienia.

Umacnia nas. Przez swojego Ducha daje nam siłę, aby móc wprowadzać w życie wskazówki, które odnajdujemy w Jego słowie.

Ugruntowuje nas. Przez urzeczywistnianie prawd zawartych w Jego Słowie, nasza wiara będzie oparta na pewnym fundamencie, dzięki któremu będziemy mogli zwycięsko przejść przez wszystkie burze, jakie pojawiają się w życiu każdego wierzącego.