Maria – matka Jezusa

biblia (Mini)
Ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie
wraz z niewiastami i z Marią, matką Jezusa,
i z braćmi jego
  (Dz.1,14)

 

W cytowanym fragmencie Słowa Bożego znajdujemy pewne kobiety wraz z Marią, matką Jezusa. Niektórzy ludzie określają ją jako „matkę Bożą”, ale to jest niebiblijne określenie. Nie znajdziemy go w żadnym tłumaczeniu Biblii, a Pismo Święte jest precyzyjne w swoich określeniach.

Bóg nie miał matki; gdyby miał, nie byłby Bogiem. Jednakże Jezus zostawił swój tron w Niebie i przyszedł na ziemię jako człowiek, i jako taki Pan Jezus miał matkę. Maria jest zawsze określana mianem matki Jezusa lub matki naszego Pana.

Powinniśmy trzymać się tego co mówi Pismo. Nie może być wątpliwości, że Maria, będąc wybraną, aby to z niej narodził się Mesjasz, doznała wysokiego zaszczytu i błogosławieństwa pomiędzy niewiastami. Pomimo to nigdy nie była kimś więcej ponadto, co sama powiedziała aniołowi, który zapowiedział narodzenie Jezusa:
Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego (Łk.1,38)
Maria – matka Jezusa, nie była więc nigdy boską istotą, ani też nigdy nie przyszło jej na myśl, by się za taką uważać.

W naszym wersecie z Dziejów Apostolskich widzimy ją po raz ostatni wspomnianą w Biblii. Jaka była tutaj jej postawa? Pokornie modli się wraz z braćmi Jezusa i innymi bogobojnymi kobietami, oczekując na dar Ducha Świętego. Taki jest ostatni wizerunek Marii w Piśmie Świętym, po tej wzmiance, schodzi ona na zawsze z pola widzenia.

Maria nie miała także żadnego udziału w dziele zbawienia; nie jest więc nigdzie wspomniana w listach Nowego Testamentu. Mimo, utworzenia przez niektóre religie wielu doktryn czy też dogmatów dotyczących Marii , to jednak w Słowie Bożym nie znajdziemy  żadnej wzmianki czy też wskazania, iż Maria miała by być naszym pośrednikiem, czy też wstawiennikiem u Boga. Wręcz przeciwnie, Biblia poucza nas, że jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, który wydał siebie samego na okup za wszystkich jako świadectwo we właściwym czasie (1Tym.2,5)

Nie możemy jednak zapomnieć, że Maria, matka naszego Pana – Jezusa Chrystusa, pozostaje niezachwianym przykładem pokory i posłuszeństwa w wypełnianiu woli Bożej dla wszystkich chrześcijan.