miejsce zgromadzania się

biblia (Mini)

Rzekli więc: Oto rokrocznie odbywa się święto Pana w Sylo, które leży na północ od Betelu, a na wschód od drogi wiodącej z Betelu do Sychemu, a na południe od Lebona.
Księga Sędziów 21,19

 

 

Bóg powiedział Izraelitom, że po ich przybyciu do Ziemi Obiecanej, Kanaanu, wybierze miejsce na swoje mieszkanie, aby tam złożyć swoje imię (5M.12,5). Izraelici mieli składać ofiary i czcić Pana jedynie w tym miejscu (5M.12,11-14). Mieli zjawiać się tam trzy razy w roku, aby obchodzić Paschę, Święto Tygodni i Święto Szałasów (5M.16,16). Na pierwsze miejsce oddawania Mu czci Pan obrał Sylo (Jer.7,12); wiemy, że później była nim Jerozolima.

 

Z pewnością każdy Izraelita wiedział, gdzie było Sylo. A jednak w rozdziale tym czytamy o tych, którym trzeba było udzielić dokładnych wskazówek odnośnie jego położenia. Przecież powinni byli oni znać drogę! Ale to nie wszystko – co gorsza, nie wiedzieli oni nawet o rokrocznych świętach, które tam obchodzono – również i o tym trzeba było ich poinformować. Oczywiście, wszystko to świadczy o nader niskim stanie wiedzy Izraela ówczesnego czasu – gdy każdy robił, co mu się podobało (Sdz.21,25).

 

Ale zastanówmy się – czy naprawdę obraz ten różni się aż tak bardzo od dzisiejszych czasów? Czyż liczne denominacje chrześcijańskie nie są smutnym świadectwem kierowania się własnymi, ludzkimi upodobaniami? W Słowie Bożym czytamy, że chrześcijanie mają zgromadzać się do imienia Pana Jezusa (Mt.18,20), a w niedzielę, pierwszego dnia tygodnia, czynić to w celu łamania chleba (Dz.20,7). Mają przystąpić, aby oddawać Bogu cześć jako kapłani, nie dzieląc wierzących na duchownych i laików (Hbr.10,22). Niezłomną zasadą winno być wyłączne uznanie  zwierzchnictwa Chrystusa jako Głowy (1Kor.11,2-16).

 

Niestety, podobnie jak wówczas lud Boży w Księdze Sędziów, tak i dziś, jakże niewielu chrześcijan praktykuje te wzniosłe prawdy lub choćby zauważa je w Piśmie Świętym! Gdy ci, którzy znają je, mówią o nich innym wierzącym, częstokroć okazuje się, że są oni zupełnie nieświadomi,że jest to jedyny sposób, w jaki powinni się zgromadzać i są zaskoczeni, że wciąż jest to jeszcze możliwe.

 

A Ty, czy dostrzegasz wolę Pana, by wskazać Ci jedną wspólną drogę wszystkich prawdziwych dzieci Bożych i jedno, błogosławione miejsce zgromadzania się – miejsce przyrzeczonej osobistej obecności Pana (Mat. 18,20)!