modlitwa chrześcijanina

biblia (Mini)
Powiedział im też podobieństwo o tym,
że powinni zawsze się modlić i nie ustawać
(Łk.18,1)

 

Nasze życie duchowe bez modlitwy nie istnieje. Życie duchowe, rozumiane jako wiara, nie istnieje jeśli nie karmi się modlitwą. Myślę, że wchodząc w temat modlitwy należy najpierw określić, co przez nią rozumiemy i co sprawia, że możemy jakąś modlitwę nazwać prawdziwie chrześcijańską.

Przede wszystkim, musimy sobie zdać sprawę, że jedynym adresatem modlitw jest Bóg, a jedynym pośrednikiem Jezus Chrystus. Każda inna, skierowana podmiotowo do kogoś lub czegoś innego, jest bałwochwalstwem.  Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus (1Tym.2,5)
Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie. (…) Jeśli o co prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to. (J.14,6.14)
Modlitwa jest osobistą rozmową z Bogiem, jest intymną chwilą spotkania z naszym Zbawicielem, więc rozmawiaj z Nim jak ze swoim najlepszym Przyjacielem, gdyż właśnie  On i tylko On nim jest.

Gdy spotykamy się z przyjacielem, lub tym bardziej z kimś, kto jest nam naprawdę bliski, wyłączamy telefon, odkładamy gazetę i wszystko inne, aby być tylko dla niego. Pragniemy być z nim, uważnie go słuchamy i szczerze opowiadamy o tym co leży nam na sercu dzieląc się własnym życiem.
Nikt nie rozmawia ze sobą powtarzając cudze teksty, czytając wiersze, teksty piosenek czy też inne utwory literackie. Wyobraźmy sobie jak mogłaby wyglądać rozmowa dwojga ludzi gdyby była w ten sposób prowadzona:
„Kochaj mnie nieprzytomnie. Jak zapalniczka płomień” (Perfect)
„Jesteś szalona”  (Boys)
Kiedy powiem sobie dość ? A ja wiem, że to już niedługo” (O.N.A.)
„Nie płacz Ewka bo tu miejsca brak, na twe babskie łzy” (Perfect)
Uśmiechasz się? Tak,  rzeczywiście jest to śmieszne. Ludzie nie są w stanie w ten sposób prowadzić normalnej i szczerej rozmowy, a jednak, co dziwne, bardzo często tylko w ten sposób prowadzą rozmowę z Bogiem.
Czy napisane przez innych teksty, modlitwy, litanie, koronki itp. wyrażają i oddają w pełni to co właśnie czujesz, to co masz w sercu? Jak często, większą część uwagi skupiasz na poprawnym przeczytaniu czy też bezbłędnym wyrecytowaniu zapamiętanego tekstu modlitwy, lub powtórzeniu iluś tam razy tej samej frazy czy zwrotu, zatracając lub w ogóle nie nawiązując tej szczególnej i osobistej relacji z żywym Bogiem? Słowo Boże poucza nas: A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie; albowiem oni mniemają, że dla swej wielomówności będą wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg, Ojciec wasz, czego potrzebujecie, przedtem zanim go poprosicie. (Mt.6,7-8)

Gdy się modlisz, zwracaj się do Boga własnymi słowami, mów to co właśnie teraz leży tobie na sercu. Podziękuj Jemu za to co masz, nie tylko za rzeczy dobre i przyjemne, ale spróbuj podziękować za ból, doświadczenie, poprzez które kształtowany jesteś do świętości. Uwielbij swego Stwórcę. Opowiedz Jemu też o swych rozterkach, niepowodzeniach, wątpliwościach i problemach. Poproś o pomoc, o zrozumienie, właściwe rozeznanie i wskazanie dobrej drogi – zgodnej z Jego planem na twoje życie. Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu, A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie  (Fil.4,6-7)

Modlitwa zawsze będzie wysłuchana, gdyż sam Bóg to obiecał. Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. (Mt. 7,7-8) , ale jak wszystkie z Bożych obietnic, również i ta jest warunkowa.

Nasze modlitwy nie będą wysłuchane, gdy będziemy żyli w grzechu, wbrew Słowu Bożemu i Bożym przykazaniom (nie pomyl z tymi ustalonymi przez ludzi czy religie), a modlitwę będziemy traktować jak koncert życzeń skierowanych do Boga. Oto ręka Pana nie jest tak krótka, aby nie mogła pomóc, a jego ucho nie jest tak przytępione, aby nie słyszeć. Lecz wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed wami jego oblicze, tak że nie słyszy. (Iz.59,1-2)

Słowo Boże poucza nas, że modlitwy mają być zgodne z Bożą wolą (tzn. z przykazaniami, oraz planem Boga dla naszego życia). Taka zaś jest ufność, jaką mamy do niego, iż jeżeli prosimy o coś według jego woli, wysłuchuje nas. (1J.5,14)  I otrzymamy od niego, o cokolwiek prosić będziemy, gdyż przykazań jego przestrzegamy i czynimy to, co miłe jest przed obliczem jego. (1J.3,22) Tak więc i przestrzeganie przykazań Bożych jest ważne, aby nasze modlitwy mogły być wysłuchane. 

Niewłaściwe prośby, niezgodne z wolą Bożą, nigdy nie będą wysłuchane przez Boga. Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamyślając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności. (Jk.4,3)

W modlitwie musimy się w pełni zaangażować. Modlitwa nie może być przerywnikiem w ciągu dnia, to nie może być tylko chwila. Musisz oddać się i skupić całym sobą na osobie Boga, Tego z którym chcesz porozmawiać. Tylko pełne zaangażowanie w szczerym poszukiwaniu Boga jest warunkiem wysłuchania modlitw:  Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was. A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem (Jer.29,12-13).

O tym, że wiara jest konieczna do wysłuchania modlitwy nie trzeba nawet wspominać: Dlatego powiadam wam: Wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam. (Mar. 11,24)

Najlepszy wzór modlitwy, otrzymaliśmy od naszego Zbawiciela:
A wy tak się módlcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom; I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego; Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Amen.” (Mt. 6,9-13)

Starajmy się dobrze modlić, gdyż modlitwa sprawiedliwego może uczynić cuda!
Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego.(Jk. 5,16)

Jeśli będziemy słuchać i stosować Słowo Boże, to wszystko będzie zgodne z Bożymi oczekiwaniami, a modlitwa chrześcijanina będzie wysłuchaną.