O co się modlimy?

I o to modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie, abyście umieli odróżniać to, co słuszne, od tego, co niesłuszne, abyście byli czyści i bez nagany na dzień Chrystusowy, pełni owocu sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa, ku chwale i czci Boga.
List do Filipian 1:9-11

 

Bóg przemawia do nas przez swoje Słowo. Również i my możemy z Nim rozmawiać – poprzez modlitwę. Co więcej, powinniśmy to czynić „z ufną odwagą”, abyśmy znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze (Hbr. 4,16).

Bez jakichkolwiek ograniczeń możemy we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzyć prośby nasze Bogu (Fil. 4,6). Jest to niczym nieograniczona przestrzeń dla osobistej modlitwy w ukryciu oraz dla społecznej modlitwy, gdy dzieci Boże zgromadzają się, by razem przedkładać swoje prośby Bogu.

Zadajmy sobie jednak to istotne pytanie: co stanowi przedmiot naszych próśb? Czy są to ziemskie sprawy i problemy? Bóg ma na nie otwarte ucho: On wie, jakim tworem jesteśmy, pamięta, żeśmy prochem (Ps. 103,14). Trudna sytuacja chorych i osób starszych, kłopoty dnia codziennego, problemy finansowe, problemy w rodzinie, pokój i wolność w krajach, w których żyjemy i całe nasze doczesne życie – wszystko to nie jest Mu obojętne.

Mimo to nie powinniśmy jedynie na tym poprzestawać. Apostoł Paweł jest w tym dla nas wielkim przykładem. Również i on przeżywał wiele trudności. Jednak bez względu na to w jego modlitwach pierwszeństwo miało duchowe powodzenie dzieci Bożych. Modlił się żarliwie i nieustannie o to, aby ich wewnętrzna więź z Panem Jezusem została wzmocniona, aby ich oczy szerzej otworzyły się na Jego wielkość i chwałę oraz by Jego wspaniałość wywierała żywy wpływ na ich praktyczne życie ku chwale Bożej i ku ich własnemu szczęściu. Jak bardzo potrzebne są tego rodzaju modlitwy także i dzisiaj! Tylko w taki sposób serca mogą zostać rozgrzane dla Pana i wierzący mogą wzrastać duchowo. Nie da się przecenić błogosławionych skutków takich modlitw.