odrzucać łaskę

biblia (Mini)


Ale mimo to do mnie przychodzić nie chcecie, aby mieć żywot.
Ewangelia Jana 5,40

 

Mimo że wszyscy zgrzeszyliśmy, Bóg daje nam cudowną ofertę łaski: każdy, kto do mnie przyjdzie, wyzna mi swoje grzechy i uwierzy, że dokonałem dzieła zbawienia na krzyżu, otrzyma odpuszczenie grzechów i życie wieczne. Mimo to wielu ludzi odrzuca tę Bożą ofertę.

Dlaczego?

Wielu ludzi jest zbyt dumnych, aby przyznać się do popełnionych błędów i zaakceptować Bożą łaskę. Zwykle dlatego wolą przez własne starania i „dobre uczynki” zasłużyć sobie na życie wieczne.
Inni nie chcą po prostu przyznać, że są winni i uważają, że w ogóle nie potrzebują ofiarnej śmierci Pana Jezusa.
Jeszcze inni sądzą natomiast, że popełnili tak wiele strasznych grzechów i prowadzili tak złe życie, że Boża łaska jest dla nich niewystarczająca lub że są jej niegodni.
Są też niestety i tacy, którzy tkwią w swojej religii ze względu na tradycję, bo rodzice, bo od dzieciństwa, ponieważ znajomi, bo tak wygodnie – żyją w duchowej schizofrenii prowadząc swe codzienne życie według własnych standardów i lekceważąc Boga oraz Jego Słowo, dopuszczają się bałwochwalstwa a dla „równowagi” chodzą w niedzielę do kościoła aby „odfajkować” – spełnić jeden z warunków, aby uspokoić własne sumienie…

Ci wszyscy, którzy tak uważają i postępują, nie mają najmniejszego pojęcia, co Bóg myśli na temat grzechu. Postępowanie według własnej woli i nieposłuszeństwo Bóg stawia na równi z zabójstwem, wszeteczeństwem czy kradzieżą. Bóg żadnego grzechu nie pozostawi bez kary, a zapłatą za grzech jest śmierć (Rz.6,23). Tak świętym jest Bóg! Mimo to On podarował swojego Syna, Jezusa Chrystusa, przez którego jedynie możemy zbliżyć się do Boga. Tak bardzo nas umiłował! Dlatego jeśli choć trochę rozumiemy Bożą miłość i wielkość oraz uznamy swój grzeszny stan, wtedy i nam zostanie okazana łaska.