On zmartwychwstał !

Oto ogłaszam wam tajemnicę: nie wszyscy pomrzemy, lecz wszyscy będziemy odmienieni (1Kor.15,51)

Zmartwychwstanie Jezusa jest ważne z kilku powodów. Po pierwsze świadczy o ogromnej mocy samego Boga. Wiara w zmartwychwstanie jest wiarą w samego Boga. Jeśli Bóg istnieje i jeśli jest Stworzycielem całego wszechświata, nad którym ma władzę, to ma także moc do wzbudzenia z martwych. Gdyby nie miał takiej mocy, to nie byłby Bogiem godnym naszej wiary i uwielbienia. Tylko Ten, który stworzył życie, potrafi wzbudzić z martwych i tylko On jest w stanie odwrócić skażenie, jakim jest śmierć.

Po drugie, zmartwychwstanie Jezusa jest świadectwem tego, że zmartwychwstanie jest także udziałem ludzi, stanowiąc podstawę naszej wiary chrześcijańskiej. Inaczej aniżeli w innych religiach, gdyż tylko chrześcijaństwo posiada tego, który przemienia śmierć i obiecuje, że Jego naśladowcy także tego doświadczą. Wszystkie inne religie są wynalazkiem człowieka lub proroka, których koniec nadchodził wraz z śmiercią przywódcy. Natomiast my chrześcijanie, doznajemy pocieszenia wiedząc, że Bóg stał się człowiekiem, umarł za nasze grzechy i zmartwychwstał trzeciego dnia. Grób nie mógł Go powstrzymać. Jezus żyje dzisiaj i zasiada po prawicy Ojca w niebie.

W 1 liście do Koryntian, w 15 rozdziale, Paweł w szczegółach opisuje znaczenie zmartwychwstania Chrystusa. Niektórzy wierzący w Koryncie nie wierzyli w zmartwychwstanie umarłych, dlatego Paweł w całym tym rozdziale podaje sześć przerażających konsekwencji niewiary w zmartwychwstanie:
1) nauczanie Chrystusa byłoby daremne (w.14);
2) wiara w Chrystusa byłaby daremna (w.14);
3) każdy świadek i nauczyciel głoszący o zmartwychwstaniu byłby kłamcą (w.15);
4) nikt nie byłby wykupiony z grzechu (w.17);
5) wszyscy, którzy zasnęli w Chrystusie poginęliby (werset 18);
6) chrześcijanie, gdyby tylko w doczesnym życiu pokładali nadzieję, to ze wszystkich ludzi, byliby najbardziej pożałowania godni (w.19).
A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwszym zwiastunem tych, którzy zasnęli (w.20) zapewniając, że również i my podążymy za Nim doświadczając zmartwychwstania.

christian_prayer

Natchnione Słowo Boże zapewnia o zmartwychwstaniu wierzącego, przy ponownym przyjściu Jezusa Chrystusa, który Pochwyci Swoje Ciało (Kościół). Ta nadzieja i pewność wyrażona jest we wspaniałej pieśni pochwalnej, spisanej przez Pawła w 1 Liście do Koryntian 15,55: Gdzież jest, o śmierci, zwycięstwo twoje? Gdzież jest, o śmierci, żądło twoje?

Jak te wszystkie przytoczone wersety odwołują się do zmartwychwstania? Paweł odpowiada, …że trud wasz nie jest daremny w Panu (w.58). Przypomina nam również, że ze względu na Bożą obietnicę naszego zmartwychwstania do nowego życia, możemy cierpieć prześladowania i narażać się na niebezpieczeństwa dla imienia Chrystusa (wersety 29-31), tak jak On to czynił. Możemy iść za przykładem tysięcy prześladowanych chrześcijan, którzy w każdym okresie historii, byli gotowi poświęcić swoje życie doczesne dla życia wiecznego (przy zmartwychwstaniu).

Zmartwychwstanie jest triumfem i wielkim zwycięstwem dla każdego chrześcijanina. Jezus Chrystus umarł, został pochowany i powstał z martwych trzeciego dnia, jak mówi Pismo Święte. I ponownie przyjdzie! Albowiem Bóg przez Jezusa przywiedzie z nim tych, którzy zasnęli. A ci, którzy pozostaną przy życiu aż do przyjścia Pana, zostaną przemienieni i otrzymają nowe, uwielbione ciała (1Tes.4,13-18).

Dlaczego zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest takie ważne dla naszego zbawienia? Wskazuje, że Bóg przyjął ofiarę Jezusa złożoną za nas. Pokazuje, że Bóg ma moc, aby wzbudzić nas z martwych. Zatem gwarantuje wszystkim, którzy wierzą w Chrystusa, że nie pozostaną martwi, lecz powstaną do życia wiecznego. To jest nasza błogosławiona nadzieja.

W ten szczególny, najważniejszy dla każdego chrześcijanina czas wspominania ofiary i zmartwychwstania Chrystusa, z całego serca życzę tobie, trwania przy nadziei zmartwychwstania jaką daje nasz Pan – Jezus Chrystus. (SK)