owoc Jego cierpień

biblia (Mini)


Za mękę swojej duszy ujrzy światło (owoc, BG) i jego poznaniem się nasyci.

Księga Izajasza 53,11

 

Pan Jezus krótko przed swoją śmiercią powiedział: Jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje, lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje (Jana 12,24). Używając takiego porównania chciał oznajmić, że Jego śmierć przyniesie wiele owocu. Ma w nim udział każdy, kto się nawróci do Niego. Tych wszystkich wierzących można zakwalifikować do jednej z czterech poniższych grup, są to:

– Ci, którzy wierzyli w Boga i Jego słowo w okresie od Adama, pierwszego człowieka, aż do przyjścia Mesjasza, Jezusa Chrystusa.
– Ci, którzy przyjęli Pana jako swojego osobistego Zbawiciela w okresie od dokonanego na krzyżu dzieła zbawienia aż do Jego powtórnego przyjścia po swoich – w tym czasie zgubionym grzesznikom głoszona jest ewangelia łaski.
– Ci, którzy uwierzą w ewangelię w czasie sądów, których czas wkrótce nadejdzie, tj. ci, którzy jej przedtem nie słyszeli – oni nawrócą się do Chrystusa i uznają Go za Króla, kiedy przyjdzie, aby panować na ziemi.
– Ci, którzy nawrócą się do Pana w czasie tysiącletniego królestwa pokoju – będzie to tylko pewna część z tych, którzy się wówczas urodzą.

Zbawiciel musiał osobiście cierpieć i umrzeć za wszystkich wierzących, tj. tych, którzy wierzyli zanim złożył swe życie na krzyżu, tych, którzy przyjęli ewangelię i uwierzyli w Jego dzieło oraz tych, którzy jeszcze w Niego uwierzą. Wszyscy oni są częścią owocu, który sprawia Jemu radość.