Trójjedność Boża

Czy możesz zgłębić tajemnicę Boga albo zbadać doskonałość Wszechmocnego?
Księga Joba 11:7

 

Trójjedność Boga – Ojca, Syna i Ducha Świętego – jest prawdą skrupulatnie podkreślaną przez Pismo Święte. Trzy osoby, a jednak jeden Bóg. Trójjedność Boga została objawiona w Nowym Testamencie. Pomyślmy choćby o chrzcie Jezusa nad Jordanem: Syn Boży występuje z wody, z nieba rozlega się głos Ojca, który składa świadectwo o upodobaniu, jakie w Nim znalazł, zaś Duch Święty zstępuje na Niego w postaci gołębicy. Bardzo znane jest także miejsce, w którym czytamy, jak Pan polecił swoim uczniom chrzcić w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego (Mt.28,19). Niemniej jednak już w Starym Testamencie uważny czytelnik znajdzie wiele wskazówek dotyczących trójjedności Boga. Wspomnijmy na przykład o słowach Boga z pierwszego rozdziału Biblii: Uczyńmy człowieka na obraz nasz (1M.1,26). Mimo to Bóg jest jedyny i prawdziwy (Jana 17,3). Pismo wielokrotnie podkreśla tę Jego jedność i jedyność: Ja, jedynie Ja, jestem Panem, a oprócz mnie nie ma wybawiciela (Iz.43,11).

Nie ma drugiej prawdziwej i absolutnej trójjedności, która obejmowałaby trzy osoby. Sam Stwórca jest ponad całym swoim stworzeniem. A jednak człowiek w pewnym sensie stanowi swoistą trójjedność. Posiada ducha, duszę i ciało, a jednak jest jednym człowiekiem. Nikt z nas nie potrafi wytłumaczyć ani zrozumieć tej trójjedności człowieka, a jednak każdy z nas wie, że tak jest. Jeżeli nie potrafimy pojąć samych siebie, to tym bardziej naszego Stwórcy! Aby wytłumaczyć Jego istnienie, musielibyśmy sami stać się Bogiem.

Mamy więc do czynienia z jednym Bogiem. W niebie nie ma trzech bogów. A jednak Bóg objawił się w trzech osobach. To przeczy wszelkim matematycznym regułom, ale musimy pamiętać, że Bóg stoi ponad ludzką logiką. Przyjmijmy tę prawdę z wdzięcznością i podziwem i przynośmy należne uwielbienie trójjedynemu Bogu!