Rozmyślania nad Psalmem 46

biblia (Mini)
Bóg jest ucieczką i siłą naszą, pomocą w utrapieniach najpewniejszą. Przeto się nie boimy, choćby ziemia zadrżała i góry zachwiały się w głębi mórz.

Księga Psalmów 46,2-3

 

Psalm 46 mówi o wspaniałym zaufaniu do Boga wierzącej resztki z Izraela oraz o wyzwoleniu Jerozolimy, gdy Pan Jezus przyjdzie w mocy i chwale. Gdy Bóg zacznie przez Chrystusa działać dla dobra swojego ludu i miasta Jerozolimy, zwycięży wszystkich ich wrogów. Żydzi w cudowny sposób doświadczą pomocy i wsparcia swojego Boga.

Słowa tego Psalmu są pocieszeniem również dla wszystkich wierzących chrześcijan. Żyjąc na tym świecie, który jest wrogi Bogu, możemy w Nim znaleźć swe schronienie i siłę. W Nim doznajemy koniecznej pomocy i naprawdę nie musimy się niczego obawiać. Powstaje tylko pytanie: Czy rzeczywiście ufamy Mu z całego serca?

Potoki i strumienie są w Biblii symbolem błogosławieństwa (Ps. 36,9; Obj. 22,1). Skąd wypływają wody, które rozweselają miasto i świątynię Bożą? W Księdze Objawienia 22,1 napisane jest, że rzeka wody żywota wypływa z tronu Boga i Baranka. Potok, który widział Ezechiel, wypływa ze świątyni (Ez. 47). Prawdziwe błogosławieństwo ma swe źródło w obecności Bożej. Czyż nie doświadczamy tego niejednokrotnie, gdy jako wierzący zgromadzamy się do Jego imienia, On zaś jest pośrodku nas, by nam błogosławić (Mt.18,20)?

Werset 10 psalmu mówi, że kiedyś nastanie kres wszystkim wojnom. Gdy Chrystus będzie panował w pokoju i sprawiedliwości przez tysiąc lat, wtedy nikt nie będzie uczył się sztuki wojennej. Wszelka istniejąca broń zostanie zniszczona bądź wykorzystana w całkowicie nowym celu (Iz.2,4).