Rozmyślania nad Rz.1,18-32

biblia (Mini)Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił.
List do Rzymian 1,18-19

Proszę, przeczytaj List do Rzymian 1,18-32

 

W przytoczonym fragmencie Listu do Rzymian apostoł Paweł odpowiada na zasadnicze pytanie, dlaczego w ogóle jest głoszona ewangelia. Odpowiedź brzmi: gdyż wszyscy ludzie są winni i zasłużyli tylko na Boży gniew (Jan 3,36).

Najpierw Paweł mówi o poganach. Nie są oni, jak wielu twierdzi, w totalnej niewiedzy. Jeśli poganie nie wiedzą nic o Bogu, jest to jedynie ich wina, gdyż Bóg objawił się wszystkim ludziom poprzez stworzenie. To nierozsądne twierdzić, że nic się nie dostrzega z Bożej mocy i boskości w cudach stworzenia, z którymi mamy na co dzień do czynienia. Boży osąd jest jasny: nie ma dla takich ludzi usprawiedliwienia!

Dzieje pogan są straszne: nie uczcili oni Stwórcy, ich serce pogrążyło się w ciemności, dopuścili się bałwochwalstwa, a w końcu upadku w sferze moralnej i obyczajowej. Ponieważ odrzucili Boga, wydał ich Bóg na łup cielesnych pożądliwości (w.24,26,28). Czyż to nie jest także ostrzeżenie dla ludzi naszych czasów? Wielu naukowców uznaje teorię ewolucji, zaprzeczając istnieniu Stwórcy, który w swej mądrości wszystko tak cudownie uczynił. Oni mienią się mądrymi, ale stali się głupcami (w.22). Co gorsza, zwodzą innych ludzi na drogę, która prowadzi do opisanego tu moralnego upadku, gdyż ich teorie głoszą, że nie ma żadnej wyższej instancji, przed którą człowiek byłby odpowiedzialny!