rozmyślania nad Rz.3,27-31

biblia (Mini)I są usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie (…) Gdzież więc chluba twoja? Wykluczona! Przez jaki zakon? Uczynków? Bynajmniej, lecz przez zakon wiary.
List do Rzymian 3,24.27

 

Proszę, przeczytaj z Pisma Świętego List do Rzymian 3,27-31

 

Jeśli jedynie Bóg może usprawiedliwić człowieka, to czy jest jeszcze coś, czym człowiek mógłby się chlubić? Nie, gdyż wszystko, co było konieczne do zbawienia, uczynił Bóg. Tylko Jemu należna jest chwała i cześć (1. Kor. 1,30-31).

Słowo „zakon” w wyrażeniu „zakon wiary” oczywiście nie oznacza zakonu Mojżeszowego z góry Synaj. Tutaj przez słowo „zakon” rozumiana jest pewna stała, niezmienna zasada (porównaj z wyrażeniami: prawa przyrody, prawo grawitacji itp.). Takie znaczenie słowa „zakon” znajdziemy też w rozdziale 7 Listu do Rzymian.

Gdy porównamy 28 wiersz z Księgą Kaznodziei 12,13 to może nam się wydawać, że wiersze te przeczą sobie wzajemnie. Naturalnie tak nie jest. Kaznodzieja zajmuje się obowiązkami człowieka i sądem Bożym. Natomiast List do Rzymian mówi, że człowiek całkowicie zawiódł i ukazuje jego winę, ale też usprawiedliwienie Boże. Różnica polega na tym, że pomiędzy tymi księgami znajduje się krzyż Golgoty!

Bóg, który stworzył wszystkich ludzi, wszystkim ludziom oferuje swoje zbawienie. Nie jest On już jedynie Bogiem Żydów. On usprawiedliwia Żydów na podstawie wiary (w przeciwieństwie do tego, co czynił zakon), a pogan usprawiedliwia przez wiarę w Pana Jezusa. Dzięki temu zakon nie zostaje zniesiony, a utwierdzony, czyli dalej ukazuje grzech człowieka.