Słowo Boże

biblia (Mini)Znasz Pisma święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości.
2. List do Tymoteusza 3,15-16

 

W porównaniu z niezliczonymi książkami tego świata, Biblia jest szczególna i niepowtarzalna ze względu na swoje pochodzenie, powstanie i zadziwiającą spójność. Przecież jest to zbiór 66-u ksiąg, wychodzących spod pióra ponad 40-u pisarzy, na przestrzeni około 1500 lat!

Mężowie, których Bóg wybrał do spisania Biblii, pochodzili z najróżniejszych warstw społecznych. Wśród nich znajdujemy przywódców (Mojżesz, Jozue), królów (Dawid, Salomon), ministrów (Daniel, Nehemiasz), uczonych w Piśmie (Ezdrasz, apostoł Paweł), lekarza (Łukasz), pasterza (Amos), rybaków (apostołowie Jan i Piotr). Ludzie ci nie spisywali Biblii według swego własnego uznania. Jako „święci mężowie Boży” pisali „natchnieni Duchem Świętym” (2. Piotra 1,21).

Oddzieleni od siebie ogromnymi przestrzeniami czasu lub odległością, bez możliwości porozumienia między sobą, pisarze ci wnosili swój wkład do tej niepowtarzalnej księgi. Ponieważ stali pod bezpośrednim kierownictwem Ducha Świętego, ich pisma uzupełniają się, tworząc zadziwiająco harmonijną całość. Te „Pisma święte” są zainspirowane przez Boga lub „natchnione”, jak pisze apostoł Paweł w 2. Liście do Tymoteusza – są Słowem Bożym.

Zamiarem Biblii jest objawienie człowiekowi Boga – kim On jest: w sposobie działania, w swych słowach i myślach. Uchyla ona poniekąd rąbek welonu, który zakrywa dawną wieczność, jeszcze przed nastaniem czasu, objawiając nam jednocześnie tę przyszłą, oczekującą wierzących i niewierzących po sądzie i zniesieniu czasu, którym obecnie jesteśmy ograniczeni.

Przede wszystkim jednak Biblia mówi o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Już w pierwszej części, w Starym Testamencie, znajdujemy liczne prorocze wskazówki Jego przyjścia. W Nowym Testamencie natomiast widzimy, jak Syn Boży objawił doskonale Boga w swym życiu, którego zwieńczeniem była śmierć krzyżowa – dzieło doskonałego odkupienia.