taktyka wroga

biblia (Mini)


Aby nas szatan nie podszedł;
jego zamysły bowiem są nam dobrze znane.
2. List do Koryntian 2,11

 

Szatan zna wiele sposobów, aby zaszkodzić wierzącym oraz Zgromadzeniu – Kościołowi. Rozdziały 6-8 Dziejów Apostolskich pokazują nam trzy przykłady tego, w jaki sposób wróg działa wykorzystując ludzi i okoliczności:

1. Diabeł wznieca szemranie wśród wykupionych: W owym czasie, gdy liczba uczniów wzrastała, wszczęło się szemranie hellenistów przeciwko Żydom (Dz.6,1). Szemranie wśród wierzących, niechęć i kłótnie powodują wielkie szkody.

2. Szatan próbuje odwieść wierzących od wyznaczonego im zadania, aby w ten sposób zaszkodzić dziełu Pańskiemu. Jednak apostołowie w porę dostrzegli, że: nie jest rzeczą słuszną, żebyśmy zaniedbali słowo Boże (Dz.6,2). Także i dzisiaj wróg chce na wiele sposobów odciągnąć nas od czytania Biblii i służenia Panu.

3. Diabeł próbował także zniszczyć lud Boży poprzez prześladowania: A Saul tępił zbór (Dz.8,3). Także i dziś chrześcijanie na całym świecie są w różny sposób prześladowani.

Strategia szatana nie jest więc nam obca. On chce nas zniszczyć zewnętrznymi i wewnętrznymi środkami, ale w żadnym wypadku nie jest w stanie odebrać nam zbawienia. Może jednak odebrać nam radość oraz wywołać podziały między wierzącymi i tym samym zaszkodzić dziełu Pańskiemu.