żyć z wiary

 

Sprawiedliwy z wiary żyć będzie
Księga Habakuka 2,4

 

Słowa z powyższego wersetu zostały trzykrotnie zacytowane w Nowym Testamencie:

1) W Liście do Rzymian 1,17 apostoł Paweł mówi, że ewangelia pokazuje Bożą sprawiedliwość. Sprawiedliwym jest ten, kto uwierzył w Jezusa Chrystusa. Możemy zostać usprawiedliwieni nie przez uczynki, ale jedynie przez wiarę. Chcąc podkreślić tę bardzo ważną zasadę, Paweł cytuje proroka Habakuka: A sprawiedliwy z wiary żyć będzie (Rz.1,17).

2) W Liście do Galicjan 3 apostoł pokazuje różnicę pomiędzy zakonem a ewangelią łaski. Już na samym początku stwierdza, że nie można zostać usprawiedliwionym przed Bogiem poprzez uczynki zakonu, gdyż żaden człowiek nie jest w stanie go wypełnić. Tę prawdę potwierdza słowami proroka Habakuka: Sprawiedliwy z wiary żyć będzie (Gal. 3, 11). Tylko na podstawie wiary w doskonałe dzieło dokonane przez Jezusa Chrystusa na krzyżu Golgoty, człowiek może zbliżyć się do Boga.

3) W Liście do Hebrajczyków 10 nacisk położony jest na życie codzienne wierzących. Gdy mowa jest o rychłym przyjściu Pana, czytamy, że Sprawiedliwy z wiary żyć będzie (Hbr.10,38). Dlatego kierujmy nasz wzrok wiary na Pana, na tego, który przyjdzie i tego, który jedynie może dać nam siłę, abyśmy mogli wytrwać we wszelkich doświadczeniach i próbach. Dążmy z odwagą do celu, który czeka nas w wieczności.